Nuhma draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN

Nuhma wil door haar investeringen en participaties in andere ondernemingen mee de doelstelling helpen realiseren om Limburg CO2-neutraal te maken. Dit past in een nog groter geheel: bijdragen in het bereiken van de kerndoelstellingen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Ze vormen de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor ons allemaal. Nuhma onderneemt actie rond de meeste doelstellingen, maar vier domeinen springen eruit in de realisaties: 7, 9, 13 en 14. Allemaal zijn die realisaties dan weer te herleiden tot de bijdrage aan doelstelling 11.

De grootste bijdragen levert Nuhma aan onderstaande thema’s:

Betaalbare en duurzame energie

Doelstelling: toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie verzekeren voor iedereen

We dragen hiertoe bij door …

 • te investeren in hernieuwbare energie zoals windmolens op land en op zee, biomassa, biogas en waterkracht;
 • toegang te voorzien voor steden en gemeenten tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten via Aspiravi Energy;
 • warmtenetten, energieopslag in batterijen en local energy communities (LEC’s) te ondersteunen;
 • via Enervalis, Campus Energyville, Senfal, TeaMWise, Bluepower innovatie in energie-infrastructuur en schone energietechnologie en onderzoek naar diepe geothermie te stimuleren.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Doelstelling: veerkrachtige infrastructuur bouwen en duurzame industrialisering en innovatie stimuleren

We dragen hiertoe bij door …

 • de infrastructuur te moderniseren en industrieën duurzamer te maken, door een grotere efficiëntie bij het gebruik van hulpbronnen, schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen. Bijvoorbeeld Biostoom Beringen;
 • te participeren in Campus Energyville en zo bij te dragen tot de verbetering van het wetenschappelijk onderzoek en de modernisering van technologische capaciteiten van industriesectoren;
 • de toegang tot informatie- en communicatietechnologie via s-Lim te verhogen.

Klimaatactie

Doelstelling: dringend actie nemen om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

We dragen hiertoe bij door …

 • het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix en de energie-efficiëntie te verhogen;
 • innovatie in energie-infrastructuur en schone energietechnologie te ondersteunen;
 • de CO2-uitstoot van onze werknemers te compenseren via Treecological die hiervoor bomen aanplanten. We moedigen onze medewerkers aan om zich met fiets, via carpoolen of openbaar vervoer te verplaatsen;
 • bewustzijn te creëren rond de menselijke en institutionele capaciteit door onze kennis over mitigatie, adaptatie, impactvermindering en waarschuwingen inzake klimaatverandering te delen via grote digitale beeldschermen.

Leven in het water

Doelstelling: de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen zo goed mogelijk behouden en duurzaam gebruiken

We dragen hiertoe bij door …

 • herbruikbare waterflessen aan onze medewerkers te geven, waardoor we op micro niveau mee de vervuiling aanpakken;
 • een positief neveneffect met de offshore windparken te creëren, want dit zorgt voor een doeltreffende wijze om de visvangst te reguleren en resulteert in een vermindering van de overbevissing.

Van bij het begin echter zet Nuhma zich in de eerste plaats in voor de provincie Limburg en haar gemeentelijke aandeelhouders. De doelstelling is niet enkel om van Limburg een groene én slimme regio te maken, maar ook om steden en gemeenschappen te creëren die zo duurzaam mogelijk zijn. De kerndoelstellingen van Nuhma kunnen we dan ook terugbrengen tot het 11de domein van de SDG’s.

Duurzame steden en gemeenschappen

Doelstelling: steden en menselijke gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

Alle acties, participaties en realisaties die terugkomen in het jaarverslag, dragen bij tot deze doelstelling.

Een voorbeeld:
Bionerga, biosort en optimo: met deze installaties/systemen verminderen we de nadelige milieu-impact van de steden. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

Wat doet Nuhma voorts voor de andere klimaatdoelstellingen van de VN?