Aandeelhouders in beeld: vier gemeenten aan het woord

De klimaatdoelstellingen voor Limburg behalen, is een groene ambitie waar we blijvend naar streven. Samen met onze aandeelhouders – de gemeenten – werken we jaar na jaar verder aan een CO2-arme toekomst voor onze provincie. Stevige vooruitgang is enkel haalbaar wanneer we de neuzen in dezelfde richting hebben. De inspanningen van de gemeenten zijn dan ook noodzakelijk als we Limburg klimaatneutraal willen maken.

42 gemeenten (41 Limburgse gemeenten en Laakdal) investeren met hun aandeel in Nuhma sinds 2000 mee in een duurzame provincie. Ze staan dichtbij de burger en lokale bedrijven en zijn daarom een cruciale partner. Ze zijn allen overtuigd van de noodzaak van een andere energie-aanpak. We lieten vier gemeenten aan het woord over hun visie op Nuhma en op de toekomst.

Interview met Steven Vandeput, burgemeester van Hasselt

Welke doelstellingen streeft Hasselt na door de samenwerking met Nuhma?

De stad Hasselt werkt aan een gezonde en aangename omgeving. Daarom hebben we onder meer het burgemeestersconvenant ondertekend. Hiermee engageren we ons om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen én om van onze stad een veerkrachtige stad te maken die bestand is tegen klimaatverandering. We schrijven ook een klimaatactieplan uit. Hierin nemen we allerlei acties op die kunnen bijdragen aan een beter klimaat in Hasselt en die de gevolgen van een te hoge CO2-uitstoot, zoals hitte of wateroverlast, kunnen temperen.

We moeten ons richten op een realistische aanpak met impact.

Als u Nuhma moet omschrijven in uw eigen woorden, hoe zou u dat doen?

Een zinvolle investering voor de stad Hasselt met een gegarandeerde return voor de lokale besturen.

Waar moet volgens u Nuhma in de toekomst nog meer op inzetten?

Nuhma doet het goed op vlak van hernieuwbare energie. De hoeveelheid groene energie die in de schoot van onze provincie opgewekt kan worden, is opmerkelijk. We zijn daarnaast enthousiast over de uitbreiding van de slimme diensten. Nog meer makkelijk implementeerbare toepassingen voor lokale besturen waarbinnen Nuhma haar eigenheid kwijt kan, juichen we toe.

Welke acties onderneemt Hasselt zelf nog om haar inwoners aan te zetten tot ecologisch en duurzaam leven?

Elk beleidsdomein kan zijn bijdrage leveren aan onze klimaatdoelstellingen. We investeren ook aanzienlijk in de aanleg van fietspaden en de vergroening van het openbaar domein. De verledding van openbare verlichting vermindert onze stroomfactuur. Door een innovatieve en digitale dienstverlening proberen we het verplaatsingsgedrag van de Hasselaar te beïnvloeden. Ook zo bieden we een alternatief voor de auto. Daarnaast zetten we tal van toegankelijke en betaalbare initiatieven op om inwoners aan te zetten tot ecologisch en duurzaam leven.

Het is niet gelukt om Limburg klimaatneutraal te maken tegen 2020. Denkt u dat het tegen 2030 zal lukken om de CO2-uitstoot in de Limburgse gemeenten met 40% te laten terugdringen?

Zonder ons vast te pinnen op percentages denk ik dat we onze energie beter steken in een realistische aanpak met impact. Een toegankelijke benadering waardoor iedereen op zijn manier een steentje kan bijdragen.

s-Lim is begin maart gestart met een proefproject met ANPR-camera’s in Stevoort om de verkeersveiligheid te verhogen. Wat verwacht u van dit project?

Het geeft ons de mogelijkheid om snel te schakelen zonder verplichtingen aan te gaan voor de toekomst. Het proefproject is de ideale testcase om te zien of we het gedrag van de automobilist kunnen aanpassen.

Maakt Hasselt gebruik van andere slimme diensten die via Nuhma worden aangeboden?

Vandaag maakt Hasselt reeds gebruik van de besluitvormingssoftware e-Besluit. Voorts was Hasselt de eerste in Limburg die van start ging met FutureproofedCities. Deze tool laat ons toe om onze klimaatinspanningen op te volgen én te delen met de burgers. Dergelijke toepassingen die op grote schaal uitgerold worden, hebben als voordeel dat ze de prijs drukken en makkelijker te onderhouden zijn. Kinderziektes worden sneller weggewerkt waardoor de productiviteit ook stijgt.

Meer weten over FutureproofedCities? Surf naar https://www.futureproofed.com/

Interview met Els Robeyns, burgemeester van Wellen

Waarom werkt Wellen samen met Nuhma?

Ik denk dat het voor een kleine, landelijke gemeente als Wellen onmogelijk is om effectief vooruitgang te boeken op vlak van de klimaatuitdagingen en -doelstellingen zonder de expertise en knowhow van overkoepelende organisaties zoals Nuhma en de provincie Limburg. We willen met onze gemeenten allemaal minder CO2 uitstoten. Hoewel we daar zelf zeker de nodige middelen voor vrijmaken, gebiedt de eerlijkheid ons om toe te geven dat we daarbij begeleiding en aansturing van een sterke partner zoals Nuhma nodig hebben.

Waar moet Nuhma in de toekomst nog meer op inzetten?

Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is dat men erover moet waken dat wij als gemeenten (aandeelhouders) mee zijn. Gemeentebesturen hebben heel wat taken op de planning staan. Er zijn ook veel samenwerkingsverbanden waardoor we bepaalde zaken soms terecht, soms onterecht in vraag stellen. Wat Nuhma doet, is allemaal behoorlijk gespecialiseerd en de kunst is om goed te blijven uitleggen wat wij daar concreet aan hebben.

Naast de grote investeringen op vlak van duurzame energie, vind ik het goed dat er ook letterlijk in onze gemeenten wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld door te investeren in slimme diensten (digitale schermen).

Dankzij Nuhma ligt Limburg in poleposition op vlak van klimaat

Welke acties onderneemt Wellen zelf nog om haar inwoners aan te zetten tot ecologisch en duurzaam leven?

Wellen heeft als bescheiden gemeente toch heel wat grote investeringen gepland, onder andere op vlak van de aanleg van gescheiden rioleringen en door de energiezuinige renovatie van onze gemeentelijke gebouwen. Daarnaast voorzien we ook gemeentelijke subsidies om inwoners te stimuleren om zelf te investeren in bijvoorbeeld isolatie of groendaken.

Denkt u dat het tegen 2030 zal lukken om de CO2-uitstoot in de Limburgse gemeenten met 40% te laten terugdringen?

De klimaatdoelstelling 2030 realiseren, is een gigantische uitdaging en zal enkel lukken als iedereen zijn steentje bijdraagt. Wij hebben in Limburg dankzij Nuhma een voortrekkersrol en we moeten er alleszins alles aan doen om op vlak van klimaat in poleposition te blijven liggen.

De samenwerking tussen Nuhma en s-Lim en de concrete toepassingen die daar voor de gemeentebesturen uit voortvloeien, maken alleszins dat we heel erg kunnen inzetten op sensibilisering, bewustwording en communicatie rond duurzame energie.

Gaat Wellen gebruik maken van de diensten die via Nuhma worden aangeboden?

De diensten van s-Lim gaan we zeker gebruiken. De tool FutureproofedCities kan Wellen zeker ook helpen om good practices van anderen over te nemen. Het voordeel van dit soort toepassingen is dat we ze onmiddellijk kunnen gebruiken. Er zijn al heel wat testen gedaan waardoor de kinderziektes eruit zijn. Als er toch iets is, kunnen we terugvallen op de allerbeste expertise.

Interview met Bob Nijs, burgemeester van Lommel

Welke realisaties van Nuhma dragen bij aan de te behalen klimaatdoelstellingen voor Lommel?

We willen de CO2-productie zo veel mogelijk beperken en voorzien in eigen energie. Het project ‘Zonnedaken delen’ zit nu in de pijplijn en wordt uitgerold. Hiermee willen we het goede voorbeeld geven en inzetten op meer hernieuwbare energie voor onze stad en onze inwoners.

Naast dat project zijn we ook samen met Nuhma bezig om nieuwe windturbines te plaatsen op het Kristalpark. Er worden acht oude turbines vervangen door zes nieuwe, goed voor een totaalvermogen van 4.200 kW. Vijf windturbines blijven staan en er komen er nog eens zes nieuwe bij. In Lommel zullen er in totaal dus 17 windturbines staan, wat we toch wel als een vooruitstrevende ontwikkeling mogen zien. Het gevolg van die windenergie is dat de CO2-uitstoot en de broeikasgassen aanzienlijk dalen. Bovendien produceren we meer groene stroom dan er nodig is om onze Lommelse gezinnen te bevoorraden. Daar zijn we trots op.

Participatie en burgerbetrokkenheid creëren bewustwording

Waar moet Nuhma in de toekomst nog meer op inzetten?

Mensen hanteren bij grote projecten nog vaak het ‘Not in my backyard’-principe. En dat houdt die projecten tegen. Ik denk dat je daar heel goed op kan inspelen door burgers rechtstreeks te laten participeren en zo het draagvlak te vergroten. Ik denk dan aan aandelen in windprojecten of het Kristal Solar Park hier in Lommel. 100 hectare zonnepanelen waarbij nu nog geen burgerparticipatie mogelijk is. Ik geloof dat Nuhma hierin een voortrekkersrol kan spelen.

Welke acties onderneemt Lommel zelf nog om haar inwoners aan te zetten tot ecologisch en duurzaam leven?

We zetten als stad onze inwoners aan om zelf hun steentje bij te dragen aan de klimaatambitie door in eerste instantie zelf het goede voorbeeld te geven. We willen nog meer gaan inzetten op klimaatadaptatie. We hebben een duurzame groenvisie uitgewerkt die nu wordt geïmplementeerd. Daarvoor hebben we een groenmanager aangesteld die samen met ons een bomenplan bekijkt. We zetten met de steun van de Vlaamse Overheid ook in op ‘kleine wildernissen’: speeltuintjes in woonzone waarbij we onze inwoners willen laten stilstaan bij de ecologische impact van het klimaat op onze omgeving. En belangrijk: we betrekken onze bewoners ook bewust door een voorafgaand participatieproces.

Andere acties zijn bijvoorbeeld isolatiepremies op basis van een woningenergiescan, infosessies over hoe zelf in te zetten op duurzaamheid, het burgerinitiatief Eco-Café en de tool FutureproofedCities. Er zijn nog vergunningsaanvragen lopende bij de Raad van State voor een project op Maatheide en voor zeven nieuwe windturbines op gronden van Sibelco en stad Lommel samen. Tot slot zetten we in op geothermie, waar onze regio uitermate geschikt voor is.

In combinatie met de realisaties die we via Nuhma behalen, willen we bijdragen aan een goed klimaatrapport voor onze stad. En ik denk dat Lommel dan bij de beste leerlingen van de klas hoort. Tegen de zomer van 2020 ligt er alvast een nieuw ambitieus klimaatplan voor onze stad op tafel.

Denkt u dat het tegen 2030 zal lukken om de CO2-uitstoot in de Limburgse gemeenten met 40% te laten terugdringen?

Ik denk wel dat we daarin kunnen slagen. Lommel heeft de afgelopen jaren ook heel wat ambities uitgesproken en tot uitvoering gebracht, en er lopen nog projecten. We leveren volgens mij alvast ruimschoots onze bijdrage.

Waarom moet er volgens u blijvend worden geïnvesteerd en worden ingezet op duurzaamheid, energie en innovatie?

We zien allemaal de urgentie van klimaatverandering in. Dat helpt ons bewust te worden en te blijven en onze ambitie te tonen om ervoor te zorgen dat de volgende generatie in een gezonde omgeving kan wonen en werken.

Lommel stapt mee in het proefproject van s-Lim om slimme camera’s te plaatsen. Welke verwachtingen heeft u hiervan?

We willen de verkeersveiligheid en de veiligheid in het algemeen stimuleren. S-Lim is daarin een goede partner omdat zij ook data verzamelen over de gemeentegrenzen heen, waardoor we intergemeentelijk kunnen werken aan een verbeterde leefomgeving. Daarnaast zal het voor andere diensten, zoals politie, makkelijker zijn om in te spelen op verkeersovertredingen en vormen van criminaliteit.

Wat is geothermie? Lees erover op https://vito.be/nl/diepe-geothermie/wat-diepe-geothermie

Interview met Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik

Welke doelstellingen wil Maaseik bereiken door samen te werken met Nuhma?

Oorspronkelijk lag de klemtoon voor onze stad natuurlijk op het klimaatverhaal en wilden we inzetten op groenere energie. In de legislatuur 2007-2012 verschenen de eerste windturbines ook al in Maaseik. Als toenmalig schepen van ruimtelijke ordening was ik er nauw bij betrokken. Daarnaast zagen we ook dat verschillende burgers vervolgens in de coöperatieve stapten.

De laatste jaren kijken we vooral naar de opportuniteiten van de ‘dochters’ en in het bijzonder naar s-Lim. We willen immers niet achterblijven en een ‘slimme stad” zijn die klaar is voor en mee is met toekomstige ontwikkelingen. Bijzondere aandacht moet volgens mij wel naar het gezondheidsverhaal gaan. Verschillende mensen blijken zeer gevoelig te zijn voor bepaalde stralingen van antennes en wifitoestellen.

Waarvoor staat Nuhma volgens u?

Nuhma is een performant bedrijf met sterke doelstellingen, een degelijke visie en goede ROE (Return on Equity). Nuhma durft speciale niches opzoeken. Natuurlijk blijft het voor ons soms de vraag (Of: de uitdaging?) waarin we zouden moeten of mogen investeren.

Nuhma durft speciale niches op te zoeken

Waar moet Nuhma in de toekomst nog meer op inzetten?

Ik heb vertrouwen in de ontwikkelingen om energie te kunnen opwekken uit de getijdenwerking. Als zeiler zie ik dus graag activiteiten op zee gebeuren, maar hoop ik ook dat er nog voldoende ruimte blijft om langs onze mooie kust te kunnen varen.

Op vlak van slimme diensten, geloof ik ook in het verzamelen van lokale en provinciale data die een sturende, coördinerende en soms ook controlerende rol kunnen spelen.

Welke acties onderneemt Maaseik zelf nog om haar inwoners aan te zetten tot ecologisch en duurzaam leven?

Ons beleidsplan besteedt veel aandacht aan ecologische initiatieven. Enkele voorbeelden. We stimuleren plaatsen voor deelfietsen en -auto’s bij grotere immoprojecten. Ook komt er sowieso meer groen in Maaseik. We zijn aan het kijken om ‘volkstuintjes’ aan te leggen, waar mensen kruiden kunnen komen plukken. Daarnaast willen we meer bloemenweides creëren zodat allerlei insecten die belangrijk zijn voor bestuiving meer kansen krijgen. Tot slot hebben we ook aandacht voor circulaire economie.

Denkt u dat het tegen 2030 zal lukken om de CO2-uitstoot in de Limburgse gemeenten met 40% te laten terugdringen?

Ik hoop vooral dat er wereldwijd inspanningen gedaan worden en dat wij hier in Limburg en Vlaanderen niet het slachtoffer worden van onze voortrekkersrol.

Waarom moet er volgens u blijvend worden geïnvesteerd en worden ingezet op duurzaamheid, energie en innovatie?

Volgende generaties moeten ook alle kansen hebben en mogen ons nooit met de vinger kunnen wijzen.

Gaat Maaseik gebruik maken van de diensten die via Nuhma worden aangeboden?

Wij willen daarvan volop gebruik maken. Het is duidelijk dat gemeenten, zelfs iets grotere, best samen actie ondernemen. We hebben in Limburg met Nuhma en s-Lim eigenlijk al een goede schaal. Sommige zaken zouden we zelfs op Vlaams niveau moeten invoeren.

BEKIJK HIERONDER DE VOLLEDIGE VERDELING VAN DE AANDELEN OVER ALLE GEMEENTELIJKE AANDEELHOUDERS